3 ชั่วโมง 42 นาที

People Management
ดร.บดี ตรีสุคนธ์
อ.สุรเจต เกิดศุข
ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ
อ.สัจพล ส่งสมบุญ
อ.มุกดา สุนทรรัตน์
อ.พัฐพล ตันตยานฤวุฒิ

Talk About HR for Line Manager Program

โปรแกรมการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ผู้บริหารทุกฝ่ายต้องรู้

8,900.00 THB
4,900.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
Talk About HR for Line Manager Program
โปรแกรมการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ผู้บริหารทุกฝ่ายต้องรู้

เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานทุกฝ่าย ที่จำเป็นต้องรู้เรื่องการบริหารคน เนื่องจากบทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์มิใช่หน้าที่ของฝ่าย HR เพียงอย่างเดียว หากแต่ในหลักการบริหารยุคใหม่นั้นผู้บริหารในทุกๆฝ่ายควรจะมีส่วนร่วมอย่างยิ่งในการบริหารคนและมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของ HR เพื่อทำงานร่วมกับฝ่าย HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพูดคุยกันอย่างเข้าใจในภาษาเดียวกัน  

 

การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร
No. Topic & Description Instructor Time
Ep 0 แนะนำโปรแกรม ดร.บดี ตรีสุคนธ์ 2.54 นาที
Ep 1 แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบมืออาชีพ (Professional HR) ดร.บดี ตรีสุคนธ์ 17.46 นาที
  การบริหารทรัพยากรบุคคลคืออะไร, แนวคิดและความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับหัวหน้าทุกฝ่าย, ทิศทางการบริหารของ HR อย่างครบวงจร    
Ep 2 บทบาทงานด้าน HR สำหรับหัวหน้างานทุกฝ่าย ดร.บดี ตรีสุคนธ์ 20.59 นาที
  บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานทุกฝ่ายที่มีผลต่อทีมและ HR, หลักการบริหารคน, การวางแผนกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน, การวิเคราะห์ความสามารถของคนในทีม, การกำหนดเป้าหมายในการทำงาน    
Ep 3 เทคนิคการคัดสรรและสัมภาษณ์พนักงานใหม่เพื่อให้ได้คนที่ใช่ ! อ.สุรเจต เกิดศุข 18.40 นาที
  หลักการในการคัดเลือกคนที่ใช่สำหรับหัวหน้างาน, เทคนิคการสัมภาษณ์งาน, การใช้คำถามในการสัมภาษณ์พนักงาน, การรับมือและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการสัมภาษณ์งาน    
Ep 4 ทำยังไงให้ KPI / OKRs ตอบโจทย์ฝ่ายงานคุณอย่างได้ผล ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ 24.43 นาที
  แนวคิดและองค์ประกอบของ KPI / OKRs สำหรับหัวหน้างานทุกฝ่าย, การกำหนดเป้าหมายในการทำงานด้วย KPI / OKRs, ความแตกต่างระหว่าง KPI และ OKRs, การทำงานให้ตรงตามตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ    
Ep 5 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD Way) ดร.บดี ตรีสุคนธ์ 24.43 นาที
  ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร, เครื่องมือต่างๆที่เป็นตัวช่วยในการพัฒนาบุคลากร, การหาความจำเป็นในการจัดฝึกอบรม, การวางแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap), การเลือกวิธีการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับฝ่ายงาน    
Ep 6 แนวทางการพัฒนาคนด้วยการให้คำแนะนำปรึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการสอนงาน ดร.บดี ตรีสุคนธ์ พูดคุยกับ 21.46 นาที
อ.พัฐพล  ตันตยานฤวุฒิ
  แนวทางการพัฒนาบุคลากรจากประสบการณ์จริง, เทคนิคการพัฒนาทีมด้วยการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) การสอนงาน (Coaching) การให้คำแนะนำปรึกษาการทำงานแก่ทีมงาน (Counseling)    
Ep 7 วิธีการประเมินและ Feedback ผลงานอย่างสร้างสรรค์ ดร.บดี ตรีสุคนธ์ 19.19 นาที
  การให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, ประเภทของการให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงาน, วิธีการประเมินผลงานแบบ 360 องศา, การ Feedback อย่างไรให้ทีมทำงานดีขึ้น    
Ep 8 กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารหรือหัวหน้างานต้องรู้ อ.สัจพล ส่งสมบุญ 21.07 นาที
  กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารหรือหัวหน้างานควรรู้ทั้ง สัญญาว่าจ้าง-เลิกจ้าง, สวัสดิการ, การจ่ายผลตอบแทน, วันหยุด-วันลา, แรงงานสัมพันธ์, สหภาพแรงงาน เพื่อการวางแผนการทำงาน และป้องกันการเกิดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้    
Ep 9  คุยกับ HR มืออาชีพ "เคล็ดไม่ลับการบริหารทรัพยากรบุคคล" อ.มุกดา สุนทรรัตน์ 
และคนในวงการ HR
21.42 นาที
  คำถามที่ 1 : 5 สิ่งที่ หัวหน้างานหรือLine Manager ต้องปฏิบัติ    
  คำถามที่ 2 : ทัศนคติในการพัฒนาบุคลากร    
  คำถามที่ 3 : ทัศนคติในการวางแผนโครงสร้างองค์กร (OD)    
  คำถามที่ 4 : ทัศนคติในการสร้าง HR Branding    
  คำถามที่ 5 : เคล็ดลับการสร้างความผูกพันให้แก่พนักงาน    
Ep 10  บทสรุป และปัญหาในงานด้าน HR ที่ผู้บริหารทุกฝ่ายมักเจอบ่อยๆ ดร.บดี ตรีสุคนธ์ 14.31 นาที
  สรุปปัญหาที่พบบ่อยในมุมมองการบริหารของ HR ที่ได้ทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ, เทคนิคการปรับตัวของ Line Manager ในโลกยุคใหม่, สรุปภาพรวมโปรแกรม    

 

Talk About HR for Line Manager Program

โปรแกรมการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ผู้บริหารทุกฝ่ายต้องรู้

8,900.00 THB
4,900.00 THB

เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์