2 ชั่วโมง 15 นาที

Management & Strategy
ดร.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์

Agile Management with Scrum in Action

การบริหารวิถีใหม่เพื่อปฏิรูปสู่อนาคต

5,900.00 THB
3,900.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
Agile Management with Scrum in Action
การบริหารวิถีใหม่เพื่อปฏิรูปสู่อนาคต
บริหารงาน บริหารโครงการ อย่างคล่องตัว ภายใต้หลักการจัดการยุคใหม่ Agile Management

Agile Management อาวุธเด็ด
ในการบริหารทีมเน้นการสื่อสารเพื่อลดขั้นตอน
ให้งานออกมาเร็วผิดพลาดน้อยลงและดีที่สุด


           ใจความสำคัญของแนวคิด Agile คือการทำงานให้เกิดการสื่อสารระหว่างกันในทีมให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ทีมมองเห็นเป้าหมายตรงกันว่าทำงานในทิศทางไหน ทุกคนเข้าใจกระบวนการการทำงานซึ่งกันและกัน ใครติดปัญหาหรืออยากแก้ไขปรับปรุงส่วนไหน จะได้มีการร่วมมือแก้ไขกันได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อพบปัญหาในขั้นตอนการทำงาน ก็สามารถพูดคุยกับทีมได้ทันที เพื่อลดปัญหาการเข้าผิดกันระหว่างคนในองค์กร

 
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร
No. Topic & Description Time
Ep 1 แนะนำหลักสูตร 1 นาที
Ep 2 ทำไมต้องการจัดการแบบอไจล์ 15 นาที
Ep 3 การประกาศอไจล์ (Agile Manifesto) 15 นาที
Ep 4 หลักการ 12 ประการ ในการทำงานแบบอไจล์ 15 นาที
Ep 5 การทำงานแบบอไจล์เหมาะกับงานทุกแบบจริงหรือ 15 นาที
Ep 6 Scrum เทคนิคแบบอไจล์ 15 นาที
Ep 7 สปริ้นท์ สปริ้นท์ สปริ้นท์ 15 นาที
Ep 8 รหัสฟีโบนักชีกับการประมาณการณ์แบบอไจล์ 15 นาที
Ep 9 Retrospective หัวใจสำคัญในการพัฒนาวิถีการทำงานแบบใหม่ 15 นาที
Ep 10 ผู้นำแบบรับใช้ทีม (Servant Leader) กับผู้นำแบบอไจล์ (Scrum Master Roles) 15 นาที
     
Add Value : ตัวอย่างง่ายๆ กับการทำงานแบบอไจล์ในชีวิตประจำวัน  
  เทคนิคในการนำเสนอติดตามความก้าวหน้าของงาน 2 นาที
  การรายงานผลการทำงานเปลี่ยนจาก Excel มาใช้ scrum board 2 นาที
  Virtual Agile Team เข้ามา support WFH 2 นาที
  Review Book : Sprint how to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days 2 นาที
  Review website : Tasty Cupcake 2 นาที

Agile Management with Scrum in Action

การบริหารวิถีใหม่เพื่อปฏิรูปสู่อนาคต

5,900.00 THB
3,900.00 THB

เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์