1 ชั่วโมง 42 นาที

Management & Strategy
ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

Lean Thinking & Business Waste Reduction

ฝังแนวคิดแบบลีนและการลดความสูญเปล่าทางธุรกิจ

4,900.00 THB
2,900.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
Lean Thinking & Business Waste Reduction
ฝังแนวคิดแบบลีนและการลดความสูญเปล่าทางธุรกิจ

    เนื่องจากการดำเนินงานในปัจจุบันขององค์กรต่างๆ ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายนอกบริษัทฯ เช่น การชะลอตัวของการลงทุนจากภาครัฐและเอกชน ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและน้ำมันเชื้อเพลิง ความผันผวนทางภาคการเงินของอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายและกฎระเบียบจากภาครัฐ อีกทั้งปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ โครงสร้างบริษัทและองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล และการบริหารจัดการต่างๆ รวมถึงจากตัวบุคลากรภายในบริษัทเอง คณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการในบริษัท ให้มีคุณภาพสูงสุด ซึ่งต้องสัมพันธ์กับต้นทุนและกระบวนการทำงานที่เหมาะสม ลดความสูญเสียลงไปให้น้อยที่สุด ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่บริษัทที่ยั่งยืน
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร

No.

Topic & Description

Time

Ep.0

แนะนำหลักสูตร

1.25 นาที

Ep.1

วิวัฒนาการของการแข่งขันเชิงธุรกิจ

5.24 นาที

Ep.2

แนวคิด Lean และการปรับปรุง

9.19 นาที

Ep.3

แนวคิด POSTPONEMENT

2.59 นาที

Ep.4

แนวคิดการลดความสูญเปล่า (TIMWOOD)

52.30 นาที

Ep.5

POKA YOKE

9.51 นาที

Ep.6

ขั้นตอนการทำ Lean โดยใช้ DMAIC

6.37 นาที

Ep.7

ไอเดียการทำ Lean และ ลดความสูญเสียในแต่ละส่วนงาน

6.27 นาที

Ep.8

แง่คิดที่สำคัญในการทำ Lean

4.49 นาที

Ep.9

สรุปสิ่งที่บรรยาย

2.26 นาที

 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Lean Thinking & Business Waste Reduction

ฝังแนวคิดแบบลีนและการลดความสูญเปล่าทางธุรกิจ

4,900.00 THB
2,900.00 THB

เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง