2 ชั่วโมง 45 นาที

Sale
อ.ไพบูลย์ ล้วนวรรัตน์

Unleash Your Negotiation Skills

ศิลปะการเจรจาต่อรองทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

5,900.00 THB
3,900.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
Unleash Your Negotiation Skills
ศิลปะการเจรจาต่อรองทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ 

การเจรจาสำคัญไฉน!! "การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ" ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรต้องมีการวางแผนในระยะสั้น ระยะยาว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม พฤติกรรมของลูกค้า และคู่แข่ง ฉะนั้นในฐานะนักการตลาด นักขาย ควรมีมุมมองที่ดีต่อการทำงาน คิดแผนกลยุทธ์โดยเจาะกลุ่มลูกค้าที่แท้จริง สร้างฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า รวมถึงมุ่งเน้นการสร้างกำไรแก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร

No.

Topic & Description

Time

Ep 0

แนะนำหลักสูตร

1.14 นาที

Ep 1 

การเจรจาสำคัญไฉน!! กับความอยู่รอดและเงินในกระเป๋าของเรา

19.06 นาที

Ep 2

ก้าวเข้าสู่การเจรจาต่อรอง กับ การตั้งเป้าหมายอย่างไรให้เป็นต่อ

18.43 นาที

Ep 3

เจรจาต่อรองอย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย

22.12 นาที

Ep 4

เจรจาต่อรองอย่างไร..ให้หลังไม่ชนฝา-ไม่หมดตัว

17.18 นาที

Ep 5

การประเมินความยาก-ง่ายในการเจรจาต่อรอง

19.20 นาที

Ep 6

เทคนิคการล้วงความลับด้วยคำถามตรงและคำถามอ้อม

15.59 นาที

Ep 7

เทคนิคการ “ใช้คำถามเดี่ยว” กับชุดของคำถามในการล้วงความลับจากคู่เจรจา

18.56 นาที

Ep 8

พูดอย่างไรให้คู่เจรจาเชื่อ และ การอ่านคู่เจรจาต่อรอง

19.52 นาที

Ep 9

เทคนิค mapping และ recap ep.1-8

11.49 นาที

Unleash Your Negotiation Skills

ศิลปะการเจรจาต่อรองทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

5,900.00 THB
3,900.00 THB

เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์